📢 Nieuw! “Hel’eau la Bruche”, een geolocatienetwerk van waterpunten om je waterfles te vullen!

Persoonsgegevens

BELEID INZAKE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche verbindt zich ertoe om persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van klanten, bezoekers van de website en iedereen die in het algemeen gebruik maakt van de diensten, te beschermen.

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en cookies streeft ernaar om u te informeren over:

De soorten persoonsgegevens die wij over u verzamelen;
De manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden door de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche en eventuele partners en onderaannemers;
De gebruiksvoorwaarden en -modaliteiten voor uw persoonsgegevens en uw rechten in dit verband, met naleving van de Europese en Franse wetgeving die van toepassing is voor de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche.
Alle acties in verband met uw persoonsgegevens worden uitgevoerd in naleving van de van kracht zijnde regelgeving en met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “AVG” genoemd) en de toepasselijke nationale wetgeving inzake de bescherming van gegevens.
1. IDENTITEIT VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche, een vereniging naar lokaal recht, met zetel te 114 Grand Rue, 67130 SCHIRMECK, vertegenwoordigd door Nicolas Decker, als voorzitter.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche verzamelt uw persoonsgegevens voor de exploitatie van de website www.rando-bruche.fr. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden die voorzien zijn voor de verzameling, waarbij sommige informatie verplicht is en andere facultatief, zoals aangegeven in de formulieren voor gegevensverzameling.

De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche kan ook persoonsgegevens verzamelen voor andere doeleinden, waarbij voorafgaand toestemming gevraagd wordt van de betrokkenen.

De verwerking op onze website wordt uitgevoerd voor de volgende doeleinden:

Contact met u opnemen via het formulier of via het ter beschikking gestelde e-mailadres;
Opstellen van statistieken over het bezoek van de website;
Beheer van verzending per e-mail;
Beheer van inschrijving op nieuwsbrieven;
Beheer van vragen in verband met onze commerciële aanbiedingen;
Het mogelijk maken om aanbiedingen en informatie te delen op de sociale netwerken.
Het verzamelen van informatie berust op de instemming die u geeft door het informatieformulier in te vullen of wanneer u ons direct schrijft of op basis van het gerechtvaardigde belang van de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche om diensten te beheren en organiseren.

De verwerking van de gegevens van onze klanten berust op het contract waartoe de klant partij is of op de voorafgaande instemming van de prospect voor prospectie-activiteiten.

De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche verzamelt gewoonlijk de volgende gegevens over u:

Inschrijving op de nieuwsbrief:

Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer

Contactformulier:

Identificatiegegevens, professionele gegevens en contactgegevens: aanspreking, naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, onderwerp van de berichten, uitgewisselde correspondentie, datum en tijdstip van de berichten

E-mailadres: tourisme@valleedelabruche.fr
Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres

Contactgegevens: onderwerp van de berichten, uitgewisselde correspondentie, datum en tijdstip van de berichten

Chatvenster

Identificatiegegevens: Naam, e-mailadres

Contactgegevens: uitgewisselde correspondentie, datum en tijdstip van de berichten

Statistieken; Cookies en andere trackers

Verbindingsgegevens: door de gebruiker bekeken pagina’s, datum en tijdstip van het raadplegen, locatie, oorsprong van de gemaakte verbinding, sociale netwerken, zoekmachine, partnersite, gids.

3. BEWAARTERMIJNEN VOOR GEGEVENS

De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche bewaart uw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving, enkel voor de duur die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden of tijdens de maximale bewaartermijn voorzien in de in Frankrijk van toepasselijke wetgeving.

Beheer van aanvragen via het contactformulier

2 jaar vanaf het laatste contact

Bezoekcijfers en personalisering van de websites en mobiele app, beheer van cookies

13 maanden

Nieuwsbrieven

De duur van uw inschrijving op de nieuwsbrief tot u zich uitschrijft

Statistische cookies

6 maanden

Beheer van klantgegevens

De duur van de contractuele relaties, plus drie (3) jaar voor animatie- en prospectiedoeleinden, onverminderd verplichtingen voor bewaring of verjaringstermijnen.

Beheer van gegevens van prospecten

Drie (3) jaar vanaf het laatste contact met de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche.

4. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke toegang tot uw persoonsgegevens en rechtzetting, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

U heeft ook recht van bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens voor legitieme redenen en recht op bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie.

Tenslotte heeft u het recht om algemene en bijzondere richtlijnen te bepalen over de manier waarop u wil dat deze rechten na uw overlijden uitgeoefend worden.

Indien u van mening bent dat uw rechten inzake uw persoonsgegevens niet gerespecteerd worden, kan u nadat u met ons contact opgenomen heeft een klacht indienen bij de CNIL (Franse gegevensbeschermingsautoriteit) of de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats.

Indien u deze rechten wil uitoefenen of vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, kan u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO), met opgave van uw klantnummer of ander element ter identificatie. U kan ook een kopie van uw identiteitsbewijs toevoegen.

U kan contact opnemen met de DPO van de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche:

per e-mail: dpo@valleedelabruche.fr
Per post: Office de Tourisme de la VallĂ©e de la Bruche – DPO – 114 Grand Rue, 67130 SCHIRMECK

Wij raden u aan deze brief met bevestiging van ontvangst te versturen.

5. ONTVANGERS

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de betrokken diensten van de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche.

Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Dienst voor Toerisme behoudt zich echter het recht voor om de persoonsgegevens door te geven aan geautoriseerde derden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, met name wanneer de dienst ertoe gedwongen wordt op gerechtelijk verzoek.

De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche vereist dat alle dienstverleners en partners van de dienst persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de engagementen inzake vertrouwelijkheid en beveiliging van de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche.

6. BEVEILIGING

Rekening houdend met de ontwikkeling van technologieën, de kosten voor de uitvoering, de aard van de te beschermen gegevens en de risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, treft de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche alle geschikte technische en organisatorische maatregels om de vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te garanderen en om een beveiligingsniveau in lijn met het risico te verzekeren.

De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche verzekert de beveiliging van uw persoonsgegevens door een doorgedreven bescherming van gegevens met fysische en logische middelen ter beveiliging in te voeren.

De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche heeft een beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens opgesteld en brengt iedereen die onder gezag ervan optreedt en toegang heeft tot deze informatie op de hoogte van hun vertrouwelijk karakter. Bovendien ziet de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche erop toe dat de technische dienstverleners die kennis kunnen nemen van persoonsgegevens dezelfde vertrouwelijkheid in acht nemen.

Alle gebruikers dienen er echter op toe te zien dat hun persoonsgegevens veilig doorgegeven worden via het internet. De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de overdracht van persoonsgegevens via het internet.

7. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die op de website verzameld worden, zijn exclusief voorbehouden voor de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche. Er worden geen gegevens overgedragen buiten de Europese Unie.

De Dienst voor Toerisme behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens over te dragen om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, met name wanneer de dienst ertoe gedwongen wordt op gerechtelijk verzoek.

8. KNOPPEN OP DE SOCIALE NETWERKEN

U kan pagina’s die u interesseren delen op de sociale netwerken door op de knoppen om te delen te klikken.

Het inzamelen van informatie via de deelknoppen van sociale netwerken valt onder het vertrouwelijkheidsbeleid van derden. Wij raden u aan om het beleid van deze sociale netwerken door te nemen om te achterhalen hoe uw persoonsgegevens gebruikt worden.

9. COOKIES

Definitie

Cookies zijn gegevens die opgeslagen worden in de eindapparatuur van een internetgebruiker en gebruikt worden door de website om informatie te sturen naar de browser van de internetgebruiker, waarbij deze browser informatie naar de oorspronkelijke website kan terugsturen (bijvoorbeeld een sessie-ID, de keuze van een taal of een datum).

Via cookies kan gedurende de geldigheidsduur van de cookie in kwestie informatie bewaard worden wanneer een internetgebruiker verschillende pagina’s van een website bekijkt of wanneer deze internetgebruiker later de website opnieuw bezoekt.

Enkel wie een cookie plaatst, kan de informatie die erin bevat is lezen of wijzigen.

De reclames op onze websites kunnen cookies van derden bevatten. Wanneer u surft op de website kunnen zo’n cookies ook op uw apparatuur opgeslagen worden. De uitgifte en het gebruik van deze cookies door derden valt onder het beleid inzake bescherming van het privĂ©leven van deze derden.

Google Analytics

De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche gebruikt de diensten van het Amerikaanse bedrijf Google Inc.

De gegevens die verzameld worden via cookies worden overgedragen en opgeslagen via Google Inc. Google Inc. is lid van het Privacy Shield (EU-U.S. Privacy Shield draft adequacy decision van 12 juni 2016) en verzekert dus een aangepast beschermingsniveau van persoonsgegevens.

Met Google Analytics kan het aantal bezoekers geteld worden en kan de manier waarop ze de website gebruiken geĂŻdentificeerd worden. Deze cookies worden opgeslagen en gelezen op de eindapparatuur van de gebruiker en zodra de gebruiker naar een website gaat die gebruikt maakt van Google Analytics.

U kan meer informatie vinden over Google Analytics op de volgende website: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Deelcookies van sociale netwerken

De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche biedt de gebruikers functionaliteiten aan waarmee ze redactionele en andere inhoud die op de website gepubliceerd wordt kunnen delen op de sociale netwerken (Twitter, Facebook, LinkedIn, enzovoort). De cookies van de sociale netwerken worden beheerd door de uitgever van de website van het sociale netwerk. De uitgever van het sociale netwerk in kwestie kan de gebruiker identificeren aan de hand van de deelknoppen, zelfs wanneer deze knop niet gebruikt werd bij het bezoek aan onze website. Het sociale netwerk kan via dit soort knop van de app de navigatie van de gebruiker op de website volgen, omdat de gebruiker een account heeft die actief is op het sociale netwerk (open sessie) via zijn apparatuur tijdens de navigatie op de website.

De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche heeft geen controle over het proces waarmee sociale netwerken informatie verzamelen over de navigatie van de gebruiker op de website en de persoonsgegevens waarover ze beschikken. Het is aanbevolen dat de gebruiker kennis neemt van het beleid inzake het beheer van cookies van de sociale netwerken op de websites in kwestie. De gebruiker kan namelijk op basis van het beleid ter bescherming zijn rechten uitoefenen bij deze sociale netwerken, namelijk via de instelling van accounts voor het gebruik van deze netwerken.

Toestemming

Wanneer u op onze websites surft, kan aan de hand van het opslaan en het lezen van de cookies uw surfgedrag geanalyseerd worden en kunnen de bezoekersaantallen op de website https://www.valleedelabruche.fr gemeten worden.

U kan ook de cookies die op de website gebruikt worden instellen in uw browser, zoals hieronder uitgelegd wordt. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat cookies of andere technologieën gebruikt worden bij een verbinding met de website, onder voorbehoud van de keuze van de gebruiker. De keuze kan op gelijk welk moment gewijzigd worden.

De uitgever kan met een cookie de apparatuur in kwestie (computer, tablet, smartphone enzovoort) herkennen tijdens de geldigheidsduur van een cookie, telkens wanneer de apparatuur toegang heeft tot digitale inhoud met cookies van dezelfde uitgever. Een cookie slaat informatie op over de navigatie van uw computer op onze website (de pagina’s die u bekijkt, de datum en het tijdstip van het bekijken, enzovoort) die wij bij volgende bezoeken kunnen lezen.

U heeft verschillende opties om cookies te verwijderen.

Hoewel de meeste browsers standaard ingesteld zijn en de plaatsing van cookies aanvaarden, kan u indien u dat wenst ervoor kiezen om alle cookies te aanvaarden of ze systematisch te weigeren of te kiezen welke u aanvaardt afhankelijk van de uitgever. Hiervoor kan u een beheerder voor cookies installeren om cookies toe te voegen, te verwijderen, weigeren, zoeken, beschermen en blokkeren door hier te klikken.

U kan ook uw browser instellen om geval per geval cookies te aanvaarden of te weigeren voor ze geplaatst worden. U kan ook regelmatig cookies van uw apparatuur verwijderen via uw browser.

Vergeet niet om alle browsers van uw verschillende apparaten (tablet, smartphone, computer) in te stellen.

De verschillende browsers hebben hun eigen instellingen voor het beheer van cookies en uw keuzes. Dit wordt beschreven in het Help-menu van uw browser. Zo kan u nagaan hoe u uw instellingen inzake cookies kan aanpassen. Bij wijze van voorbeeld:

Voor Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Voor Safari™: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
Voor Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Voor Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Wij wijzen er echter op dat wanneer u uw browser zo instelt dat cookies geweigerd worden, bepaalde functies, pagina’s of delen van de website niet toegankelijk zijn, waarvoor wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Wij trekken uw aandacht ook op het feit dat wanneer u bezwaar maakt tegen de plaatsing of het gebruik van een cookie, er een weigeringscookie op uw eindapparatuur geĂŻnstalleerd wordt.

Indien u dit weigeringscookie verwijdert, kunnen we niet meer weten dat u het gebruik van cookies geweigerd heeft.

Op dezelfde manier wordt er wanneer u instemt met de plaatsing van cookies een instemmingscookie geĂŻnstalleerd. Instemmings- of weigeringscookies moeten op uw eindapparatuur aanwezig blijven.

10. BIJWERKINGEN

Dit beleid gaat van kracht op 05/03/2020.

Op deze pagina vindt u de bijwerkingen van ons beleid.

HEEFT U NOG VRAGEN?

De DPO van de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche staat te uwer beschikking voor bijkomende inlichtingen over het gebruik van uw gegevens.

U kan uw vragen sturen naar: dpo@valleedelabruche.fr

 

Er worden verschillende soorten cookies op de website gebruikt:

Cookies die absoluut noodzakelijk zijn om te kunnen surfen op de website en die de goede werking ervan garanderen;
Cookies waarmee bezoekersaantallen vastgesteld kunnen worden;
Cookies en plug-ins op sociale netwerken;