📢 Nieuw! “Hel’eau la Bruche”, een geolocatienetwerk van waterpunten om je waterfles te vullen!

Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche streeft ernaar een vertrouwensrelatie op te bouwen met de gebruikers van de website met naleving van de van kracht zijnde wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Overeenkomstig de bepalingen van de wet inzake het vertrouwen in de economie die de precieze verplichtingen voor professionele uitgevers van websites vastleggen, vindt u hieronder de wettelijke vermeldingen van deze website.

IDENTIFICATIE

De website www.rando-bruche.fr wordt gepubliceerd door de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche, vereniging naar lokaal recht, gesitueerd te 114 Grand Rue, 67130 SCHIRMECK. – SIRET: 447 841 990 00016 – e-mailadres: tourisme@valleedelabruche.fr – Telefoon: +33 3 88 47 18 51 Mevrouw Anne-Catherine OSTERTAG is verantwoordelijke uitgever.

HOSTINGDIENST

De website wordt gehost door DN CONSULTANTS met maatschappelijke zetel te 2b route d’Oberhausbergen – 67200 STRAATSBURG. Telefoonnummer: 03 67 10 20 60.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De volgende elementen zijn het exclusieve eigendom van de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche: alle onderdelen van de website www.rando-bruche.fr (namelijk merken, logo’s, tekeningen, grafische elementen, grafisch handvest, icoontjes, teksten, scripts, functies en de selectie of combinatie ervan die gebruikt wordt op het adres www.rando-bruche.fr). Toegang tot de website houdt geen enkele overdracht van bovenvermelde rechten in. Ze worden beschermd overeenkomstig de toepasselijke rechten inzake intellectueel en industrieel eigendom. De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche geeft de gebruiker het recht op persoonlijk, niet overdraagbaar en niet-exclusief gebruik van de website in digitale vorm, met als doel het bekijken van webpagina’s. Het genoemde recht heeft betrekking op alle onderdelen van de website en houdt geen enkele overdracht van de hierboven bedoelde rechten in. Hiervoor is alle gebruik dat strijdig is met de bedoeling, met name het normale gebruik van de website, verboden voor de gebruiker, d.w.z. het kopiëren, wijzigen, verdelen, vertonen of verkopen, volgens welke procedure of in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, van gelijk welk onderdeel van de website of dat ermee verband houdt, en voor alle andere doeleinden, inclusief voor commercieel gebruik, zonder de voorafgaande toestemming van de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche. Bij onwettelijk of niet-geautoriseerd gebruik van de website behoudt de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche zich het recht voor om alle geschikte maatregels te treffen die nodig geacht worden en indien nodig alle geschikte procedures voor de rechtbank in te stellen en/of inbreuken te melden bij de gerechtelijke instanties en de politie.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche verbindt zich ertoe om persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van klanten, bezoekers van de website en iedereen die in het algemeen gebruik maakt van de diensten, te beschermen. Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke toegang tot uw persoonsgegevens en rechtzetting, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Meer informatie over uw rechten vindt u in ons Beleid inzake de Bescherming van persoonsgegevens en cookies.

HYPERTEKSTKOPPELING

De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beleid inzake bescherming van persoonsgegevens van deze websites. Het bestaan van een hypertekstkoppeling tussen de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche en websites van derden houdt geen controle of invloed op de inhoud van websites van derden door de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche in. De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de hypertekstkoppelingen op de website die verwijzen naar websites van derden. Aangezien de Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche er geen enkele controle over uitoefent en geen enkele zeggenschap heeft over de inhoud van websites van derden, is het raadplegen ervan op eigen risico. De Dienst voor Toerisme van de Vallei van de Bruche kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de aangeboden producten en diensten op websites van derden.

TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze website en de wettelijke vermeldingen ervan vallen onder het Franse recht.